هزینه ها
 • تعریف پروژه 0 تومان
 • پروژه تمام وقت 0 تومان
 • پروژه فوری 0 تومان
 • پروژه برجسته 0 تومان
 • پروژه مخفی 0 تومان
 • پروژه محرمانه 0 تومان


 • هزینه های اجرای پروژه
 • کمیسیون کارفرما 5 درصد مبلغ پروژه
 • کمیسیون پیمانکار 2 درصد مبلغ پروژه
 • هزینه درخواست داوری 0 تومان


 • هزینه عضویت ویژه
 • یک ماهه 0 تومان
 • دو ماهه 17,000 تومان
 • سه ماهه 25,000 تومان
 • شش ماهه 48,000 تومان
 • یک ساله 90,000 تومان


 • سایر هزینه ها
 • خرید بسته پیامکی 9,000 تومان