پروفایل کاربری
نام: طیبه
نام خانوادگی: توخان بیگی
عضویت از ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ - ۰۴:۰۳
موقعیت:
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل:
فعالیت های پیمانکاری
1 پروژه موفق
بدون پروژه موفق داوری شده
10/ 9.4 امتیاز کارفرمایان
فعالیت های کارفرمایی
3 پروژه موفق
بدون پروژه موفق داوری شده
امتیاز کارفرمایان: 10/ 9.9
اشتراک این پروفایل
فعالیت های پیمانکاری
heydari elham ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ - ۱۶:۰۴ مبلغ پروژه 523260 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

خوش قولی
8.9 از 10
کیفیت
9.4 از 10
ارتباط با کارفرما
9.4 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
پیمانکار
طیبه توخان بیگی ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ - ۱۶:۰۴
نظر پیمانکار درباره کارفرما

صراحت در بیان ویژگی های پروژه
10 از 10
تمایل به کار مجدد
10 از 10
ارتباط با پیمانکار
10 از 10
خوش حسابی
10 از 10
فعالیت های کارفرمایی
طیبه توخان بیگی ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ - ۱۳:۲۲ مبلغ پروژه 27000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

خوش قولی
10 از 10
کیفیت
9.7 از 10
ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
9.7 از 10
پیمانکار
اسما خراسانی ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ - ۱۳:۲۲
نظر پیمانکار درباره کارفرما

صراحت در بیان ویژگی های پروژه
10 از 10
تمایل به کار مجدد
10 از 10
ارتباط با پیمانکار
10 از 10
خوش حسابی
10 از 10
طیبه توخان بیگی ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ - ۱۴:۲۹ مبلغ پروژه 50000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

خوش قولی
10 از 10
کیفیت
9.6 از 10
ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
پیمانکار
پری موسوی ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ - ۱۴:۲۹
نظر پیمانکار درباره کارفرما

صراحت در بیان ویژگی های پروژه
10 از 10
تمایل به کار مجدد
10 از 10
ارتباط با پیمانکار
10 از 10
خوش حسابی
10 از 10
طیبه توخان بیگی ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ - ۱۶:۱۸ مبلغ پروژه 35000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

خوش قولی
10 از 10
کیفیت
10 از 10
ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
پیمانکار
اسما خراسانی ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ - ۱۶:۱۸
نظر پیمانکار درباره کارفرما

صراحت در بیان ویژگی های پروژه
10 از 10
تمایل به کار مجدد
9.9 از 10
ارتباط با پیمانکار
10 از 10
خوش حسابی
10 از 10