پروفایل کاربری
نام: طیبه
نام خانوادگی: توخان بیگی
عضویت از ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ - ۰۴:۰۳
موقعیت:
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل:
فعالیت های پیمانکاری
1 پروژه موفق
بدون پروژه موفق داوری شده
10/ 9.4 امتیاز کارفرمایان
فعالیت های کارفرمایی
5 پروژه موفق
بدون پروژه موفق داوری شده
امتیاز کارفرمایان: 10/ 9.9
اشتراک این پروفایل
فعالیت های پیمانکاری
heydari elham ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ - ۱۶:۰۴ مبلغ پروژه 523260 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

کیفیت
9.4 از 10
ارتباط با کارفرما
9.4 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
8.9 از 10
پیمانکار
طیبه توخان بیگی ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ - ۱۶:۰۴
نظر پیمانکار درباره کارفرما

تمایل به کار مجدد
10 از 10
ارتباط با پیمانکار
10 از 10
خوش حسابی
10 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
10 از 10
فعالیت های کارفرمایی
طیبه توخان بیگی ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ - ۱۳:۲۲ مبلغ پروژه 27000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

کیفیت
9.7 از 10
ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
9.7 از 10
خوش قولی
10 از 10
پیمانکار
اسما خراسانی ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ - ۱۳:۲۲
نظر پیمانکار درباره کارفرما

تمایل به کار مجدد
10 از 10
ارتباط با پیمانکار
10 از 10
خوش حسابی
10 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
10 از 10
طیبه توخان بیگی ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ - ۱۴:۲۹ مبلغ پروژه 50000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

کیفیت
9.6 از 10
ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
10 از 10
پیمانکار
پری موسوی ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ - ۱۴:۲۹
نظر پیمانکار درباره کارفرما

تمایل به کار مجدد
10 از 10
ارتباط با پیمانکار
10 از 10
خوش حسابی
10 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
10 از 10
طیبه توخان بیگی ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ - ۱۶:۱۸ مبلغ پروژه 35000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

کیفیت
10 از 10
ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
10 از 10
پیمانکار
اسما خراسانی ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ - ۱۶:۱۸
نظر پیمانکار درباره کارفرما

تمایل به کار مجدد
9.9 از 10
ارتباط با پیمانکار
10 از 10
خوش حسابی
10 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
10 از 10
طیبه توخان بیگی ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ - ۱۵:۰۱ مبلغ پروژه 80000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

کیفیت
9.6 از 10
ارتباط با کارفرما
8.9 از 10
مایل به کار مجدد
7.9 از 10
خوش قولی
6.9 از 10
پیمانکار
پری موسوی ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ - ۱۵:۰۱
نظر پیمانکار درباره کارفرما

کارفرمای پروژه ترجمه ی چند صفحه ای
طیبه توخان بیگی ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ - ۱۶:۳۴ مبلغ پروژه 30000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

کیفیت
9.9 از 10
ارتباط با کارفرما
10 از 10
مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
9.9 از 10
پیمانکار
فاطمه مداح ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ - ۱۶:۳۴
نظر پیمانکار درباره کارفرما

تمایل به کار مجدد
10 از 10
ارتباط با پیمانکار
10 از 10
خوش حسابی
10 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
10 از 10