مدیریت پروژه
 • تعریف پروژه ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
 • تایید پروژه ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
 • بررسی پیشنهادها
 • انتخاب پیمانکار ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
 • تکمیل پروژه ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
 • رتبه و نظر ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
ترجمه با موضوع مدیریت

از صفحه 379 تا 385

مشخصات کارفرما
 • profile
 • حسین قدسی زاده امتیاز کارفرمایی
 • 7 از 10
ویژگی های پروژه
 • حداقل بودجه
  30,000 تومان
 • حداکثر بودجه
  250,000 تومان
 • مدت زمان
  3 روز
 • شناسه پروژه
  22
 • اشتراک گذاری