مدیریت پروژه
 • تعریف پروژه ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
 • تایید پروژه ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
 • بررسی پیشنهادها
 • انتخاب پیمانکار ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
 • تکمیل پروژه ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
 • رتبه و نظر ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
متن ترجمه انگلیسی به فارسی

این متن مرتبط با بحث مدریت وروان شناسی میباشد

مشخصات کارفرما
 • profile
 • حسین قدسی زاده امتیاز کارفرمایی
 • 7 از 10
ویژگی های پروژه
 • حداقل بودجه
  250,000 تومان
 • حداکثر بودجه
  750,000 تومان
 • مدت زمان
  23 روز
 • شناسه پروژه
  35
 • اشتراک گذاری