مدیریت پروژه
 • تعریف پروژه ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
 • تایید پروژه ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
 • بررسی پیشنهادها
 • انتخاب پیمانکار ۱۳۹۶/۰۳/۱۸
 • تکمیل پروژه ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
 • رتبه و نظر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
ترجمه ی مقاله در زمینه ی دورکاری

مقاله ای در زمینه ی دورکاری


ترجمه ی صرف مد نظر نیست جملات باید روان و قابل فهم باشند


مشخصات کارفرما
 • profile
 • mona zahedi امتیاز کارفرمایی
 • 9 از 10
ویژگی های پروژه
 • حداقل بودجه
  30,000 تومان
 • حداکثر بودجه
  250,000 تومان
 • مدت زمان
  2 روز
 • شناسه پروژه
  512
 • اشتراک گذاری