جستجو کارفرمایی
جستجو تخصص
مرتب سازی بر اساس
دسته فعالیت
شاخه فعالیت
فیلترهای اعمال شده:
heydari elham
92
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
10
کل هزینه(تومان)
133000
حسین قدسی زاده
96
امتیاز پیمانکاری
70
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
7
کل هزینه(تومان)
13706000
amir taheri
79
امتیاز پیمانکاری
70
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
4
کل هزینه(تومان)
31000
mona zahedi
100
امتیاز پیمانکاری
88
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
4
کل هزینه(تومان)
163000
nima falah
94
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
3
کل هزینه(تومان)
14000
طیبه توخان بیگی
94
امتیاز پیمانکاری
99
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
3
کل هزینه(تومان)
430260
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
2
کل هزینه(تومان)
95000
ساجد آدمی نژاد
66
امتیاز پیمانکاری
100
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
1
کل هزینه(تومان)
2011000
داریوش بیگدلی تبار
86
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
1
کل هزینه(تومان)
7000
آرش اسکندری
80
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
1
کل هزینه(تومان)
7000