پروفایل کاربری

سامان صبوری

بدون توضیحات


آمار پروژه ها

امتیاز پیمانکاری

10

فعالیت های پیمانکاری

پروژه های موفق 1
تعداد پروژه های داوری شده 0
پروژه های موفق 1
بدون فعالیت کارفرمایی
نظرات

نظر کارفرما درباره پیمانکار

مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
100%
کیفیت
100%
ارتباط با کارفرما
100%
توضیحات: واقعا عالی بود کارشون

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار

بدون نظر