پروفایل کاربری

نازنین سرپاد

ایران تهران تهران

بدون توضیحات


آمار پروژه ها
بدون فعالیت پیمانکاری

امتیاز کارفرمایی

9.9

فعالیت های کارفرمایی

پروژه های موفق 3
تعداد پروژه های داوری شده 0
پروژه های موفق 3
نظرات

نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
100%
مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
100%
کیفیت
100%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار
ارتباط با پیمانکار
100%
خوش حسابی
100%
تعیین خواسته‌ها
100%
تمایل به کار مجدد
100%
توضیحات:

نظر کارفرما درباره پیمانکار

خوش قولی
100%
کیفیت
100%
ارتباط با کارفرما
100%
مایل به کار مجدد
100%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار
تعیین خواسته‌ها
99%
تمایل به کار مجدد
99%
ارتباط با پیمانکار
99%
خوش حسابی
99%
توضیحات: از حسن اعتمادتون سپاسگزارم خانم سرپاد عزیز

نظر کارفرما درباره پیمانکار

خوش قولی
100%
کیفیت
100%
ارتباط با کارفرما
100%
مایل به کار مجدد
100%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار
تعیین خواسته‌ها
100%
تمایل به کار مجدد
100%
ارتباط با پیمانکار
100%
خوش حسابی
100%
توضیحات: