پروفایل کاربری

معین اندیشه

بدون توضیحات


آمار پروژه ها

امتیاز پیمانکاری

6.7

فعالیت های پیمانکاری

پروژه های موفق 1
تعداد پروژه های داوری شده 0
پروژه های موفق 1
بدون فعالیت کارفرمایی
نظرات

نظر کارفرما درباره پیمانکار

مایل به کار مجدد
68%
خوش قولی
67%
کیفیت
70%
ارتباط با کارفرما
63%
توضیحات: همکاری خوبی داشتیم ومن از نحوی پست گذاری و عملکرشون راضی بودم.

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار

بدون نظر