پروفایل کاربری

شهاب تمثیلی

بدون توضیحات


آمار پروژه ها

امتیاز پیمانکاری

6.3

فعالیت های پیمانکاری

پروژه های موفق 2
تعداد پروژه های داوری شده 0
پروژه های موفق 2
بدون فعالیت کارفرمایی
نظرات

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کیفیت
70%
ارتباط با کارفرما
65%
مایل به کار مجدد
68%
خوش قولی
66%
توضیحات: سایتی کامل و بی نقص تحویل داد و از اون چیزی که مد نظرم بود هم بود بهتر شد.
اگر مقداری دیر تر از موعدی که گفته بودم ثبت اتمام کار زدم بخاطر این بود که مدتی سایت در حالت آزمایشی کار کرد و تغییراتی نیز در آن حاصل شد.
موفق باشید

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار

بدون نظر


نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
کیفیت
55%
ارتباط با کارفرما
65%
مایل به کار مجدد
56%
خوش قولی
60%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار

بدون نظر