پروفایل کاربری

حسن همتی ترابی

ایران تهران تهران

بدون توضیحات


آمار پروژه ها

امتیاز پیمانکاری

5.8

فعالیت های پیمانکاری

پروژه های موفق 1
تعداد پروژه های داوری شده 0
پروژه های موفق 1
بدون فعالیت کارفرمایی
نظرات

نظر کارفرما درباره پیمانکار

مایل به کار مجدد
64%
خوش قولی
54%
کیفیت
62%
ارتباط با کارفرما
54%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

بدون نظر