پروفایل کاربری

heydari elham

بدون توضیحات


آمار پروژه ها
بدون فعالیت پیمانکاری

امتیاز کارفرمایی

9.2

فعالیت های کارفرمایی

پروژه های موفق 10
تعداد پروژه های داوری شده 0
پروژه های موفق 10
نظرات

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
100%
کیفیت
100%
ارتباط با کارفرما
100%
توضیحات: بسیار عالی بود کارشون
واقعا لذت بردم
با نهایت سرعت و دقت کار رو انجام دادن. به سایر کارفرمان محترم ایشون رو حتما توصیه می کنم.
آرزوی موفقیت برای ایشان را دارم

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار
خوش حسابی
50%
تعیین خواسته‌ها
50%
تمایل به کار مجدد
50%
ارتباط با پیمانکار
50%
توضیحات:

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
96%
کیفیت
97%
ارتباط با کارفرما
100%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار

بدون نظر


نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
96%
کیفیت
96%
ارتباط با کارفرما
99%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

بدون نظر


نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
96%
کیفیت
95%
ارتباط با کارفرما
99%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

خوش حسابی
99%
تعیین خواسته‌ها
95%
تمایل به کار مجدد
100%
ارتباط با پیمانکار
100%
توضیحات:

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
100%
کیفیت
100%
ارتباط با کارفرما
100%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار
خوش حسابی
100%
تعیین خواسته‌ها
100%
تمایل به کار مجدد
100%
ارتباط با پیمانکار
100%
توضیحات: