پروفایل کاربری

nima falah

بدون توضیحات


آمار پروژه ها
بدون فعالیت پیمانکاری

امتیاز کارفرمایی

9.6

فعالیت های کارفرمایی

پروژه های موفق 6
تعداد پروژه های داوری شده 0
پروژه های موفق 6
نظرات

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
مایل به کار مجدد
93%
خوش قولی
92%
کیفیت
92%
ارتباط با کارفرما
91%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

خوش حسابی
90%
تعیین خواسته‌ها
89%
تمایل به کار مجدد
90%
ارتباط با پیمانکار
90%
توضیحات:

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
100%
کیفیت
100%
ارتباط با کارفرما
100%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

خوش حسابی
100%
تعیین خواسته‌ها
100%
تمایل به کار مجدد
100%
ارتباط با پیمانکار
100%
توضیحات:

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
100%
کیفیت
100%
ارتباط با کارفرما
100%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار

بدون نظر


نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
100%
کیفیت
95%
ارتباط با کارفرما
100%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار
خوش حسابی
99%
تعیین خواسته‌ها
99%
تمایل به کار مجدد
99%
ارتباط با پیمانکار
80%
توضیحات:

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
100%
کیفیت
100%
ارتباط با کارفرما
100%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار
خوش حسابی
100%
تعیین خواسته‌ها
100%
تمایل به کار مجدد
100%
ارتباط با پیمانکار
100%
توضیحات: