پروفایل کاربری

رامین منتخبی

بدون توضیحات


آمار پروژه ها
بدون فعالیت پیمانکاری

امتیاز کارفرمایی

9.9

فعالیت های کارفرمایی

پروژه های موفق 2
تعداد پروژه های داوری شده 0
پروژه های موفق 2
نظرات

نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
100%
مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
100%
کیفیت
100%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار

بدون نظر


نظر کارفرما درباره پیمانکار

مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
99%
کیفیت
100%
ارتباط با کارفرما
100%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

خوش حسابی
100%
تعیین خواسته‌ها
100%
تمایل به کار مجدد
100%
ارتباط با پیمانکار
97%
توضیحات: