پروفایل کاربری

طیبه توخان بیگی

بدون توضیحات


آمار پروژه ها

امتیاز پیمانکاری

9.4

فعالیت های پیمانکاری

پروژه های موفق 1
تعداد پروژه های داوری شده 0
پروژه های موفق 1

امتیاز کارفرمایی

9.9

فعالیت های کارفرمایی

پروژه های موفق 5
تعداد پروژه های داوری شده 0
پروژه های موفق 5
نظرات

نظر کارفرما درباره پیمانکار

مایل به کار مجدد
97%
خوش قولی
100%
کیفیت
97%
ارتباط با کارفرما
100%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

خوش حسابی
100%
تعیین خواسته‌ها
100%
تمایل به کار مجدد
100%
ارتباط با پیمانکار
100%
توضیحات:

نظر کارفرما درباره پیمانکار

مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
100%
کیفیت
96%
ارتباط با کارفرما
100%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار
خوش حسابی
100%
تعیین خواسته‌ها
100%
تمایل به کار مجدد
100%
ارتباط با پیمانکار
100%
توضیحات:

نظر کارفرما درباره پیمانکار

مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
100%
کیفیت
100%
ارتباط با کارفرما
100%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

خوش حسابی
100%
تعیین خواسته‌ها
100%
تمایل به کار مجدد
99%
ارتباط با پیمانکار
100%
توضیحات:

نظر کارفرما درباره پیمانکار

مایل به کار مجدد
79%
خوش قولی
69%
کیفیت
96%
ارتباط با کارفرما
89%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار

بدون نظر


نظر کارفرما درباره پیمانکار

مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
99%
کیفیت
99%
ارتباط با کارفرما
100%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار
خوش حسابی
100%
تعیین خواسته‌ها
100%
تمایل به کار مجدد
100%
ارتباط با پیمانکار
100%
توضیحات: