پروفایل کاربری

میثم ولوئیان

ایران سمنان سمنان

درباره من: سلام


آمار پروژه ها
بدون فعالیت پیمانکاری

امتیاز کارفرمایی

0

فعالیت های کارفرمایی

پروژه های موفق 2
تعداد پروژه های داوری شده 0
پروژه های موفق 2
سوابق کاری

محل کار: asdas

سمت: asdas

از: ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ تا: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

محل کار: QWQWEQWE

سمت: undefined

از: ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ تا: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

سوابق تحصیلی و مدارک کسب شده

مدرک: ffffffffff

نام مرکز آموزش: fffffffffffff

از: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تا: اکنون

مدرک: fffffffffff

نام مرکز آموزش: ffffffffffff

از: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ تا: ۱۳۹۳/۰۱/۲۸

مدرک: ffffffffff

نام مرکز آموزش: fffffffffff

از: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ تا: اکنون

مدرک: سیبلبل

نام مرکز آموزش: سیبسبس

از: ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ تا: ۱۳۹۶/۰۴/۰۱

نمونه کارها
نظرات

نظر کارفرما درباره پیمانکار

ارتباط با کارفرما
83%
مایل به کار مجدد
97%
خوش قولی
87%
کیفیت
75%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار

بدون نظر