پروفایل کاربری

faeze karimi

بدون توضیحات


آمار پروژه ها
بدون فعالیت پیمانکاری

امتیاز کارفرمایی

9.9

فعالیت های کارفرمایی

پروژه های موفق 10
تعداد پروژه های داوری شده 0
پروژه های موفق 10
نظرات

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
ارتباط با کارفرما
100%
مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
100%
کیفیت
100%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار
ارتباط با پیمانکار
100%
خوش حسابی
100%
تعیین خواسته‌ها
100%
تمایل به کار مجدد
100%
توضیحات:

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
ارتباط با کارفرما
100%
مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
100%
کیفیت
100%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار
ارتباط با پیمانکار
100%
خوش حسابی
100%
تعیین خواسته‌ها
100%
تمایل به کار مجدد
100%
توضیحات:

نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
ارتباط با کارفرما
98%
مایل به کار مجدد
99%
خوش قولی
100%
کیفیت
100%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

بدون نظر


نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
ارتباط با کارفرما
100%
مایل به کار مجدد
100%
خوش قولی
100%
کیفیت
99%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

بدون نظر


نظر کارفرما درباره پیمانکار

کارفرما
ارتباط با کارفرما
98%
مایل به کار مجدد
99%
خوش قولی
100%
کیفیت
100%
توضیحات:

نظر پیمانکار درباره کارفرما

پیمانکار
ارتباط با پیمانکار
100%
خوش حسابی
90%
تعیین خواسته‌ها
100%
تمایل به کار مجدد
100%
توضیحات: