جستجو کارفرمایی
جستجو تخصص
مرتب سازی بر اساس
دسته فعالیت
شاخه فعالیت
فیلترهای اعمال شده:
heydari elham
92
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
10
کل هزینه(تومان)
133000
faeze karimi
99
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
10
کل هزینه(تومان)
0
حسین قدسی زاده
96
امتیاز پیمانکاری
70
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
7
کل هزینه(تومان)
13706000
mona zahedi
100
امتیاز پیمانکاری
90
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
6
کل هزینه(تومان)
163000
nima falah
96
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
6
کل هزینه(تومان)
14000
طیبه توخان بیگی
94
امتیاز پیمانکاری
99
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
5
کل هزینه(تومان)
406260
amir taheri
79
امتیاز پیمانکاری
70
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
4
کل هزینه(تومان)
31000
نازنین سرپاد
99
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
3
کل هزینه(تومان)
268000
رامین منتخبی
99
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
2
کل هزینه(تومان)
26000
تعداد داوری
0
تعداد پروژها
2
کل هزینه(تومان)
95000