جستجو پیمانکاری
جستجو تخصص
مرتب سازی بر اساس
دسته فعالیت
شاخه فعالیت
فیلترهای اعمال شده:
تعداد داوری
0
پروژه انجام شده
1
کل درآمد(تومان)
24000000
امین سالاری
74
امتیاز پیمانکاری
تعداد داوری
0
پروژه انجام شده
1
کل درآمد(تومان)
12200000
شهاب تمثیلی
63
امتیاز پیمانکاری
تعداد داوری
0
پروژه انجام شده
2
کل درآمد(تومان)
2570000
سیمه میرعبادی
69
امتیاز پیمانکاری
تعداد داوری
0
پروژه انجام شده
2
کل درآمد(تومان)
2300000
ساجد آدمی نژاد
66
امتیاز پیمانکاری
100
امتیاز کارفرمایی
تعداد داوری
0
پروژه انجام شده
10
کل درآمد(تومان)
2071000
سامان صبوری
100
امتیاز پیمانکاری
تعداد داوری
0
پروژه انجام شده
1
کل درآمد(تومان)
2000000
ملیکا نورمحمدی
97
امتیاز پیمانکاری
تعداد داوری
0
پروژه انجام شده
2
کل درآمد(تومان)
1535000
حسن همتی ترابی
58
امتیاز پیمانکاری
تعداد داوری
0
پروژه انجام شده
1
کل درآمد(تومان)
1410000
معین اندیشه
67
امتیاز پیمانکاری
تعداد داوری
0
پروژه انجام شده
1
کل درآمد(تومان)
1400000